Sav sadržaj i materijal je zaštićen pravom korištenja i ne smije se koristiti bez ovlaštenja Horatech d.o.o.

Osobne podatke koje ostavite na našim stranicama ne spremamo niti koristimo u marketinške svrhe, već isključivo kako bismo pružili odgovore na Vaš upit.

Osobni podaci korisnika

Horatech d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu istih sukladno pravu Republike Hrvatske i Europske unije, a posebice sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te općim uvjetima zaštite osobnih podataka temeljenih na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

U uvjetima zaštite osobnih podataka pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.
Za pristup sadržajima ovih web stranica nije potrebna registracija korisnika niti se korisnik za pristup sadržajima treba prijavljivati na web stranicu, stoga se web stranice mogu koristiti i bez otkrivanja identiteta korisnika.
Cilj je ove Izjave upoznati korisnike web stranica, odnosno usluga Horatech d.o.o. s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.
Zaštita privatnosti u Horatech d.o.o. temelji se na osnovnim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.